Total Approach Total Approach

Zakelijk

Coaching Leadership Skills | Conflictsolving | Employee counseling | Personal coaching

Coaching Leadership Skills

Hoe beschikbaar zijn uw beschikbare werknemers?

Het belang van een grondige screening van de leidinggevende capaciteiten van uw managers

Daadwerkelijke inzet van tijd en kennis ten behoeve van het werk is niet hetzelfde als “aanwezigheid”. De kwaliteit van de werkrelatie tussen de leidinggevende en de werknemers is in dit opzicht doorslaggevend. En daarin spelen de leidinggevende capaciteiten van managers een essentiële rol.

Onze ervaring heeft geleerd dat binnen organisaties veelal onvoldoende inzicht bestaat in de wijze van functioneren van managers. Waar men heeft opgemerkt dat “er iets schort” aan de wijze van leidinggeven, blijkt het vaak lastig om boven water te krijgen wat er nu precies speelt. Een (blijvende) substantiële verbetering in de situatie kan dan niet of onvoldoende worden gerealiseerd. En waar een manager op zich goed lijkt te functioneren, blijkt zijn effectiviteit in veel gevallen vergroot te kunnen worden… als men zou weten welke aspecten van zijn leidinggeven specifieke aandacht nodig hebben.

Voor het (blijvend) succesvol zijn van uw organisatie is het uitermate belangrijk dat deze leidinggevende capaciteiten onder de loep worden genomen. Verstoorde werkrelaties en zinloze, tijdrovende ergernissen - vaak lang onzichtbaar - staan immers het ten volle benutten van een ieders kwaliteiten in de weg. Deze kunnen aanleiding geven tot (ernstig) gedemotiveerde werknemers, toenemend ziekteverzuim (inclusief overspannenheid, burn out, e.d.) en/of ongewenst personeelsverloop.

Waarom total approach?

Het is voor “iemand van binnen het bedrijf” in principe ondoenlijk om tijdens een dergelijk onderzoek zowel een beoordelende als motiverende rol te blijven spelen, met name omdat deze persoon door de betrokken werknemers niet als neutraal (maar als subjectief) zal worden ervaren. Daarentegen bevordert het inschakelen van “iemand van buiten” juist factoren als objectiviteit en openheid, waardoor het inzicht in de situatie wezenlijk wordt vergroot. Total approach garandeert een professionele betrokkenheid en een oprechte interesse in uw organisatie.

Geïndividualiseerde aanpak

Ons uitgangspunt is dat iedere situatie en organisatiecultuur uniek is. Wij werken dan ook niet met standaardoplossingen. Onze methode, die wij specifiek ontwikkeld hebben voor het screenen van leidinggevende capaciteiten, houdt nadrukkelijk rekening met dit gegeven. Door middel van een grondige en gedegen analyse - op de werkplek zelf - bieden wij u een nauwkeurig inzicht in welke leidinggevende aspecten van de betrokken manager speciale aandacht nodig blijken te hebben. Onze drie aandachtsgebieden hierbij zijn “sfeer op de afdeling”, “ontwikkeling van de capaciteiten van de werknemers” en “het contact van mens-tot-mens”. Samen met de door ons aangereikte basisuitgangspunten krijgt de betreffende leidinggevende direct zeer praktische handvatten aangereikt om ook in nieuwe situaties effectiever en efficiënter te kunnen handelen en zich daar zeker over te voelen. Samen met u wordt een traject op maat opgesteld om dit te bereiken.

Nadere toelichting

Er speelt iets, het verloop neemt toe, de motivatie van de mensen lijkt te verminderen, de productiviteit gaat omlaag, leidinggevenden lopen vast of sturen de boel niet meer goed aan. Hoe komt dat nou? Na de screening en eventueel in een aantal gesprekken van een uur met een doorsnede van de organisatie maken wij een analyse. Wat is de rode draad en wat is het probleem? Wij maken een korte, bondige rapportage van onze bevindingen en stellen een advies op om het probleem aan te pakken.

Quick scan --> advies --> coachen --> intervisie

Duidelijk communiceren is een kwestie van werkelijk contact maken. Met uzelf en van daaruit met de ander. Daarom is het van belang dat u inzicht krijgt in waarom u doet wat u doet. Inzicht krijgt u door te kijken naar hoe u de dingen doet, wat u drijft en welke stappen u kunt nemen om nieuwe keuzes te maken. Daarmee brengt u uzelf én de organisatiei n beweging. Door zelfinzicht kost communicatie minder moeite en is deze ook direct effectiever.

Beweging zit in iedereen, maar soms is die beweging wat stilgevallen. En weet u niet zo goed hoe u de beweging weer in gang moet zetten. Dat kan persoonlijke beweging zijn, beweging van een team of van een totale organisatie. Persoonlijke beweging naar dat wat iemand zelf echt wil, vormt de basis van organisatieontwikkeling.

Wij helpen om die beweging op gang te brengen. Daarbij staan integriteit en inlevingsvermogen centraal. Met als resultaat dat mensen beter functioneren binnen de organisatie en dat de organisatie efficiënter werkt.

Dit is bestemd voor de organisatie die wil investeren in haar mensen om zo een positieve ontwikkeling in het bedrijf te waarborgen.